当前位置: 首页 >> 張說 >> 奉和聖製花蕚樓下宴應制

奉和聖製花蕚樓下宴應制

奉和聖製花蕚樓下宴應制
作者: 張說
朝代:
奉和聖製花蕚樓下宴應制
拼音:
['feng', 'he', 'sheng', 'zhi', 'hua', 'e', 'lou', 'xia', 'yan', 'ying', 'zhi']
萬心翹樂宴,三舍緩昌時 。
['wan', 'xin', 'qiao', 'le', 'yan', 'san', 'she', 'huan', 'chang', 'shi']

山接夏雲險,臺留春日遲 。
['shan', 'jie', 'xia', 'yun', 'xian', 'tai', 'liu', 'chun', 'ri', 'chi']

節移芳未歇,興隔賞仍追 。
['jie', 'yi', 'fang', 'wei', 'xie', 'xing', 'ge', 'shang', 'reng', 'zhui']

醉後傳嘉惠,樓前舞聖慈 。
['zui', 'hou', 'chuan', 'jia', 'hui', 'lou', 'qian', 'wu', 'sheng', 'ci']

皇恩與時合,天意若人期 。
['huang', 'en', 'yu', 'shi', 'he', 'tian', 'yi', 'ruo', 'ren', 'qi']

故發前旬雨,新垂湛露詩 。
['gu', 'fa', 'qian', 'xun', 'yu', 'xin', 'chui', 'zhan', 'lu', 'shi']


简体:
奉和圣制花萼楼下宴应制
万心翘乐宴,三舍缓昌时 。
山接夏云险,台留春日迟 。
节移芳未歇,兴隔赏仍追 。
醉后传嘉惠,楼前舞圣慈 。
皇恩与时合,天意若人期 。
故发前旬雨,新垂湛露诗 。