当前位置: 首页 >> 李乂 >> 高安公主挽歌二首 一

高安公主挽歌二首 一

高安公主挽歌二首 一
作者: 李乂
朝代:
高安公主挽歌二首 一
拼音:
['gao', 'an', 'gong', 'zhu', 'wan', 'ge', 'er', 'shou', 'yi']
湯沐三千賦,樓臺十二重 。
['tang', 'mu', 'san', 'qian', 'fu', 'lou', 'tai', 'shi', 'er', 'zhong']

銀鑪稱貴幸,玉輦盛過逢 。
['yin', 'lu', 'cheng', 'gui', 'xing', 'yu', 'nian', 'sheng', 'guo', 'feng']

嬪則留中饋,娥輝沒下舂 。
['pin', 'ze', 'liu', 'zhong', 'kui', 'e', 'hui', 'mei', 'xia', 'chong']

平陽百歲後,歌舞爲誰容 。
['ping', 'yang', 'bai', 'sui', 'hou', 'ge', 'wu', 'wei', 'shui', 'rong']


简体:
高安公主挽歌二首 一
汤沐三千赋,楼台十二重 。
银𬬻称贵幸,玉辇盛过逢 。
嫔则留中馈,娥辉没下舂 。
平阳百岁后,歌舞为谁容 。