当前位置: 首页 >> 肅宗皇帝 >> 延英殿玉靈芝詩三章章八句 一

延英殿玉靈芝詩三章章八句 一

延英殿玉靈芝詩三章章八句 一
作者: 肅宗皇帝
朝代:
延英殿玉靈芝詩三章章八句 一
拼音:
['yan', 'ying', 'dian', 'yu', 'ling', 'zhi', 'shi', 'san', 'zhang', 'zhang', 'ba', 'ju', 'yi']
玉殿肅肅,靈芝煌煌 。
['yu', 'dian', 'su', 'su', 'ling', 'zhi', 'huang', 'huang']

重英發秀,連葉分房 。
['zhong', 'ying', 'fa', 'xiu', 'lian', 'ye', 'fen', 'fang']

宗廟之福,垂其耿光 。
['zong', 'miao', 'zhi', 'fu', 'chui', 'qi', 'geng', 'guang']


简体:
延英殿玉灵芝诗三章章八句 一
玉殿肃肃,灵芝煌煌 。
重英发秀,连叶分房 。
宗庙之福,垂其耿光 。