当前位置: 首页 >> 肅宗皇帝 >> 延英殿玉靈芝詩三章章八句 三

延英殿玉靈芝詩三章章八句 三

延英殿玉靈芝詩三章章八句 三
作者: 肅宗皇帝
朝代:
延英殿玉靈芝詩三章章八句 三
拼音:
['yan', 'ying', 'dian', 'yu', 'ling', 'zhi', 'shi', 'san', 'zhang', 'zhang', 'ba', 'ju', 'san']
幸生芳本,當我扆旒 。
['xing', 'sheng', 'fang', 'ben', 'dang', 'wo', 'yi', 'liu']

效此靈質,賁其王猷 。
['xiao', 'ci', 'ling', 'zhi', 'bi', 'qi', 'wang', 'you']

神惟不愛,道亦無求 。
['shen', 'wei', 'bu', 'ai', 'dao', 'yi', 'wu', 'qiu']

端拱思惟,永荷天休 。
['duan', 'gong', 'si', 'wei', 'yong', 'he', 'tian', 'xiu']


简体:
延英殿玉灵芝诗三章章八句 三
幸生芳本,当我扆旒 。
效此灵质,贲其王猷 。
神惟不爱,道亦无求 。
端拱思惟,永荷天休 。