当前位置: 首页 >> 肅宗皇帝 >> 賜棃李泌與諸王聯句

賜棃李泌與諸王聯句

賜棃李泌與諸王聯句
作者: 肅宗皇帝
朝代:
賜棃李泌與諸王聯句
拼音:
['ci', 'li', 'li', 'mi', 'yu', 'zhu', 'wang', 'lian', 'ju']
先生年幾許,顏色似童兒 。
['xian', 'sheng', 'nian', 'ji', 'xu', 'yan', 'se', 'shi', 'tong', 'er']

夜抱九仙骨,朝披一品衣 。
['ye', 'bao', 'jiu', 'xian', 'gu', 'chao', 'pi', 'yi', 'pin', 'yi']

不食千鍾粟,唯餐兩顆棃 。
['bu', 'shi', 'qian', 'zhong', 'su', 'wei', 'can', 'liang', 'ke', 'li']

天生此間氣,助我化無爲 。
['tian', 'sheng', 'ci', 'jian', 'qi', 'zhu', 'wo', 'hua', 'wu', 'wei']


简体:
赐棃李泌与诸王联句
先生年几许,颜色似童儿 。
夜抱九仙骨,朝披一品衣 。
不食千锺粟,唯餐两颗棃 。
天生此间气,助我化无为 。