当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 一

郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 一

郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 一
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 一
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'si', 'jiu', 'gong', 'gui', 'shen', 'le', 'zhang', 'yu', 'he', 'yi']
於昭上穹,臨下有光 。
['yu', 'zhao', 'shang', 'qiong', 'lin', 'xia', 'you', 'guang']

羽翼五佐,周流八荒 。
['yu', 'yi', 'wu', 'zuo', 'zhou', 'liu', 'ba', 'huang']

誰其饗之,時文對敭 。
['shui', 'qi', 'xiang', 'zhi', 'shi', 'wen', 'dui', 'yang']

虞經夏典,茲禮未遑 。
['yu', 'jing', 'xia', 'dian', 'zi', 'li', 'wei', 'huang']


简体:
郊庙歌辞 祀九宫贵神乐章 豫和 一
于昭上穹,临下有光 。
羽翼五佐,周流八荒 。
谁其飨之,时文对敭 。
虞经夏典,兹礼未遑 。