当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 四

郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 四

郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 四
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 祀九宮貴神樂章 豫和 四
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'si', 'jiu', 'gong', 'gui', 'shen', 'le', 'zhang', 'yu', 'he', 'si']
夜如何其,明星煌煌 。
['ye', 'ru', 'he', 'qi', 'ming', 'xing', 'huang', 'huang']

天清容衛,露結壇場 。
['tian', 'qing', 'rong', 'wei', 'lu', 'jie', 'tan', 'chang']

樹羽幢幢,佩玉鏘鏘 。
['shu', 'yu', 'chuang', 'chuang', 'pei', 'yu', 'qiang', 'qiang']

凝精駐目,瞻望神光 。
['ning', 'jing', 'zhu', 'mu', 'zhan', 'wang', 'shen', 'guang']


简体:
郊庙歌辞 祀九宫贵神乐章 豫和 四
夜如何其,明星煌煌 。
天清容卫,露结坛场 。
树羽幢幢,佩玉锵锵 。
凝精驻目,瞻望神光 。