当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 享太廟樂章 誠敬

郊廟歌辭 享太廟樂章 誠敬

郊廟歌辭 享太廟樂章 誠敬
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 誠敬
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'cheng', 'jing']
顧惟菲質,忝位椒宮 。
['gu', 'wei', 'fei', 'zhi', 'tian', 'wei', 'jiao', 'gong']

虔奉蘋藻,肅事神宗 。
['qian', 'feng', 'ping', 'zao', 'su', 'shi', 'shen', 'zong']

敢申誠絜,庶罄深衷 。
['gan', 'shen', 'cheng', 'jie', 'shu', 'qing', 'shen', 'zhong']

睟容有裕,靈享無窮 。
['sui', 'rong', 'you', 'yu', 'ling', 'xiang', 'wu', 'qiong']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 诚敬
顾惟菲质,忝位椒宫 。
虔奉𬞟藻,肃事神宗 。
敢申诚絜,庶罄深衷 。
睟容有裕,灵享无穷 。