当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 周郊祀樂章 禋順樂

郊廟歌辭 周郊祀樂章 禋順樂

郊廟歌辭 周郊祀樂章 禋順樂
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 周郊祀樂章 禋順樂
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'zhou', 'jiao', 'si', 'le', 'zhang', 'yin', 'shun', 'le']
黃彝將獻,特牲預迎 。
['huang', 'yi', 'jiang', 'xian', 'te', 'sheng', 'yu', 'ying']

既修昭事,潛達明誠 。
['ji', 'xiu', 'zhao', 'shi', 'qian', 'da', 'ming', 'cheng']


简体:
郊庙歌辞 周郊祀乐章 禋顺乐
黄彝将献,特牲预迎 。
既修昭事,潜达明诚 。