当前位置: 首页 >> 不詳 >> 郊廟歌辭 周郊祀樂章 福順樂

郊廟歌辭 周郊祀樂章 福順樂

郊廟歌辭 周郊祀樂章 福順樂
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 周郊祀樂章 福順樂
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'zhou', 'jiao', 'si', 'le', 'zhang', 'fu', 'shun', 'le']
昊天成命,邦國盛儀 。
['hao', 'tian', 'cheng', 'ming', 'bang', 'guo', 'sheng', 'yi']

多士齊列,六龍載馳 。
['duo', 'shi', 'qi', 'lie', 'liu', 'long', 'zai', 'chi']

壇升泰一,樂奏咸池 。
['tan', 'sheng', 'tai', 'yi', 'le', 'zou', 'xian', 'chi']

高明祚德,永致昌期 。
['gao', 'ming', 'zuo', 'de', 'yong', 'zhi', 'chang', 'qi']


简体:
郊庙歌辞 周郊祀乐章 福顺乐
昊天成命,邦国盛仪 。
多士齐列,六龙载驰 。
坛升泰一,乐奏咸池 。
高明祚德,永致昌期 。