当前位置: 首页 >> 王建 >> 別李贊侍御

別李贊侍御

別李贊侍御
作者: 王建
朝代:
別李贊侍御
拼音:
['bie', 'li', 'zan', 'shi', 'yu']
同受艱難驃騎營,半年中聽揭槍聲 。
['tong', 'shou', 'jian', 'nan', 'biao', 'qi', 'ying', 'ban', 'nian', 'zhong', 'ting', 'jie', 'qiang', 'sheng']

草頭送酒驅村樂,賊裏看花著探兵 。
['cao', 'tou', 'song', 'jiu', 'qu', 'cun', 'le', 'zei', 'li', 'kan', 'hua', 'zhu', 'tan', 'bing']

講易工夫尋已聖,說詩門戶別來情 。
['jiang', 'yi', 'gong', 'fu', 'xun', 'yi', 'sheng', 'shuo', 'shi', 'men', 'hu', 'bie', 'lai', 'qing']

薦書自入無消息,賣盡寒衣却出城 。
['jian', 'shu', 'zi', 'ru', 'wu', 'xiao', 'xi', 'mai', 'jin', 'han', 'yi', 'que', 'chu', 'cheng']


简体:
别李赞侍御
同受艰难骠骑营,半年中听揭枪声 。
草头送酒驱村乐,贼里看花著探兵 。
讲易工夫寻已圣,说诗门户别来情 。
荐书自入无消息,卖尽寒衣却出城 。